Vanliga frågor och svar om COVID-19 för arbetsgivare

05.05.2020

 

Jag rekryterar inte för tillfället, kan jag pausa mina aktiva jobb?

Ja. Indeed är helt flexibelt och du kan när som helst pausa eller stänga dina jobb utan att det får några konsekvenser för dig. Du hittar funktionen för detta under jobbfliken på ditt Indeed-kontos kontrollpanel. Läs gärna vår artikel med praktiska tips på hur du ändrar statusen för ett jobb här.

 

Virtuella intervjuer under COVID-19:

Här följer några vanliga frågor och svar om hur du genomför virtuella intervjuer under utbrottet av COVID-19:

 

Bör jag ställa om från personliga intervjuer till virtuella intervjuer för närvarande?

Ställ gärna om från personliga intervjuer till virtuella intervjuer för att hålla den sociala distansen. Om du inte måste rekrytera omedelbart kan du skjuta upp dina fysiska intervjuer tills ni återgår till normala arbetsrutiner. När du skjuter upp intervjuer kan det dock innebära att du missar kompetenta kandidater, så det är bättre att skapa ett system för virtuella intervjuer.

 

Vilken videoplattform ska jag använda för virtuella intervjuer?

Många onlinesystem för chatt och e-post har videofunktioner som är enkla att använda. Undersök om plattformen som du använder för e-post eller chatt går att använda för att göra virtuella intervjuer. Du kan också välja bland ett antal betal- eller gratistjänster, som Zoom, beroende på dina behov av till exempel skärmdelning eller möjligheten att bjuda in flera personer.
 

Hur ska tidslinjen för rekryteringar se ut?

Eftersom det är svårt att veta när virusutbrottet kommer att ta slut behöver du vara realistisk med kandidater du intervjuar. Även om du bestämmer dig för att göra en rekrytering bör du vara mycket tydlig med hur introduktionen av kandidaten kommer att se ut under den här perioden av social distansering. I detta ingår att informera kandidaten om din plan för att skydda personalen och främja deras hälsa under utbrottet.

 

Navigera verksamheten i osäkra tider:

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar om COVID-19:s inverkan på olika verksamheter:

 

Kan jag söka ekonomiskt stöd om jag tvingas stänga min verksamhet temporärt på grund av COVID-19?

Det finns resurser för ekonomiskt stöd för företag när det är svåra tider på lokal, nationell eller internationell nivå. Vänd dig till lokala och statliga myndigheter för att ta reda på om det finns någon ny lagstiftning kring verksamhetsstöd, till exempel Tillväxtverket.

 

Hur kan jag ge stöd till anställda som inte kan komma till arbetsplatsen för sina vanliga arbetspass?

Det finns många möjligheter när det gäller att ge stöd till anställda. Erbjud ökad flexibilitet och visa förståelse för de anställdas behov av att hantera förändringar i andra familjemedlemmars scheman eller begränsade transportmöjligheter.

 

När kan jag återgå till normal verksamhet?

Det kan komma att dröja innan du kan återgå till en normal personalsituation och vanliga rutiner och arbetstider. I nuläget finns inget säkert svar på när ett normaltillstånd kommer att råda igen. Fortsätt att hålla koll på lokala, nationella och internationella resurser för uppdateringar när det gäller karantän och andra säkerhetsåtgärder.

 

Extra medel

Här följer några vanliga frågor när det gäller extra medel så att du kan få bättre koll på dina möjligheter:

 

Vilka är behörighetskraven för att få ta ett mindre företagslån?

Behörighetskraven beror på långivaren och lånet. Din behörighet och godkännandet av dig som låntagare avgörs vanligtvis av hur ditt företag får in pengar, hur ägandet ser ut och var företaget har sitt säte. Långivare vill också veta att du kommer att kunna betala tillbaka lånen och att verksamheten har ett giltigt syfte. Här följer de viktigaste behörighetskraven för mindre företagslån:
 

 • Företaget är vinstdrivande
 • Det bedriver verksamhet i landet
 • Du har investerat i företaget
 • Du har uttömt alla andra finansieringsalternativ

 
Mer information kan hittas på Verksamt.se.

 

Hur kan arbetsgivare minska personalomsättningen under rådande omständigheter?

Arbetsgivare kan minska sin personalomsättning genom att implementera olika rutiner och riktlinjer för anställda som är sjuka eller har symtom. Här följer några länkar från olika myndigheter angående hanteringen av sjuka anställda som kan sprida COVID-19:
 
Arbetsmiljöverket: Coronavirus och arbetsmiljö
 
Försäkringskassan: Sjuklönekostnader för dig som är arbetsgivare

 

Vanliga frågor om kriskommunikation

Här följer några svar på vanliga frågor om företagskommunikation under en kris:

 

Vilka faser ingår i kriskommunikation?

Det finns tre viktiga steg när det gäller krishantering:
 

 1. Före krisen: De centrala aspekterna under fasen som föregår en kris är att arbeta förebyggande och förbereda sig. Förebyggande arbete handlar om att identifiera och minimera alla kända risker som potentiellt kan leda till en kris. Förberedelse omfattar utvecklingen av en krishanteringsplan, att utse och utbilda ett krishanteringsteam, göra övningar för att testa både krishanteringsplanen och teamet samt att skriva utkast till ett antal meddelanden som kan användas i händelse av en kris.
 2. Krisrespons: Detta är den fas då företagen svarar på krisen. Oavsett om det handlar om ord, handlingar eller en kombination av dessa, spelar kommunikationsexperter ofta en viktig roll för ett företags krisrespons genom att vägleda företagsledningen under framtagandet av budskapen till de olika målgrupperna. Responsens omfattning beror i huvudsak på vilken typ av kris som föreligger, men den här fasen brukar delas upp i två steg – den initiala responsen och den efterföljande återuppbyggnaden av företagets rykte.
 3. Efter krisen: Vid den här tidpunkten börjar situationen återgå till det normala. Även om krisen inte längre kräver så mycket uppmärksamhet behövs fortfarande uppföljande kommunikation till anställda, kunder och media. Hur mycket uppföljande information som behövs under den här fasen beror i slutändan på hur mycket information företaget utlovade under själva krisen. Förutom kommunikation, bör fasen efter krisen involvera någon form av självutvärdering så att företaget kan bedöma hur krisen har hanterats, lära sig av misstagen och justera krishanteringsplanen därefter.

 

Vad är syftet med en plan för kriskommunikation?

Planer för kriskommunikation är riktlinjer som företag tar fram och använder som förberedelser inför oväntade händelser eller nödsituationer. Huvudsyftet med en plan för kriskommunikation är att skapa en strategi för hur företaget ska svara i händelse av en kris och hur det ska kommunicera med viktiga målgrupper under krisens gång. Planerna innehåller vanligtvis de steg som ska tas när krisen startar, strategier för att kommunicera med allmänheten, intressenter, mediekanaler, kunder eller klienter, partner och anställda samt vad företaget ska göra för att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.
 
​Sammantaget bidrar väl förankrade planer för kriskommunikation till att företag kan informera och ge konsekventa budskap så fort som möjligt.

 

Vilka olika typer av kriser finns det?

Kriser kan se ut på många olika sätt, till exempel:
 

 • våld på arbetsplatsen
 • brott inom organisationen
 • någon slags konfrontation
 • kris till följd av bedrägeri
 • kris till följd av ont uppsåt
 • naturkatastrof
 • ekonomisk kris
 • teknisk kris

 

*Informationen är avsedd som en hjälp till användarna av Indeeds webbplats. Vi vill understryka att vi inte ger några råd om rekryteringar eller i juridiska ärenden. Vi ansvarar inte heller för innehållet i jobbeskrivningarna och utfärdar inga garantier om eventuella resultat från användning av informationen.