Observera att dessa Vanliga frågor bara är till för att göra det enklare för dig. Det är ingen uttömmande beskrivning eller juridisk rådgivning och inget komplement till eller ersättning för de tillämpbara Användarvillkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Indeed. Vi rekommenderar att du läser de tillämpbara villkoren i sin helhet.

Hur ser Indeed på sekretess?

Indeed värdesätter alla användares integritet.  Vi har investerat stora resurser i att bygga ett globalt ramverk för skydd av privatlivet, som gör integritetsfrågor till en del av vår produktutvecklingslivscykel och ger alla användare samma rättigheter när det gäller att få åtkomst till och radera sina personuppgifter. 

Vi uppskattar det förtroende som jobbsökare ger oss för att hjälpa dem att hitta bra jobb, och som arbetsgivare ger oss för att hjälpa dem att hitta förstklassiga sökande. Vår Sekretesspolicy och vårt Sekretesscenter hjälper oss att behålla det här förtroendet genom att ge alla användare insyn i vilka typer av information vi samlar in och hur vi använder och lämnar ut informationen för att kunna leverera våra produkter och tjänster globalt.

Hur behandlar Indeed användarnas uppgifter?

Indeeds Sekretesspolicy (till exempel avsnitt 4, Syften, användning och utlämning av information) beskriver på vilka sätt Indeed behandlar personuppgifter och syftena med behandlingen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning av data för att förbättra Indeeds produkter, fastställa användarnas önskemål, upptäcka bedrägliga aktiviteter och i vissa marknadsföringssyften.

Hur delar Indeed användarnas uppgifter med sina samarbetspartners?

I vår Sekretesspolicy beskriver vi hur Indeed delar vissa användaruppgifter med sina samarbetspartners för att:

 • underlätta jobbsökandet och rekryteringsprocessen genom att jobbsökare kommer i kontakt med fler platsannonser och arbetsgivare
 • förbättra tjänsterna vi erbjuder dig
 • ge användarna bättre säkerhet. 

Vårt HR Tech Sekretesscenter ger användare ytterligare kunskap om Indeeds viktigaste sekretessprinciper och vissa rutiner för uppgiftsdelning mellan företag och varumärken som Indeed samarbetar med. 

Vad är den allmänna dataskyddsförordningen? 

Den 25 maj 2018 introducerade Europeiska unionen (EU) den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).  GDPR innehåller ett heltäckande ramverk som skyddar privatpersoners personuppgifter genom att definiera privatpersoners rättigheter och företagens skyldigheter när det gäller transparens, säkerhet och ansvar vid all behandling av personuppgifter.

Vad gör Indeed för att följa den allmänna dataskyddsförordningen?

GDPR ger privatpersoner ökade rättigheter och ökat skydd, och den medför fler skyldigheter för företag vad gäller hanteringen av personuppgifter. Vi är mycket engagerade i att göra det som är bäst för våra användare och har introducerat ändringar i enlighet med GDPR och dess principer.

Indeeds Sekretesspolicy, som alla användare lätt kommer åt, informerar användare om de personuppgifter som Indeed samlar in och om vilka olika typer av behandling som utförs.

Indeed tillämpar även gällande sekretessprinciper och har infört vissa förändringar för att stödja ytterligare användarrättigheter och uppfylla alla våra skyldigheter. Några exempel på dessa förändringar ges nedan.

 • Vi kommer även fortsättningsvis att öka insynen och kommunikationen med våra användare för att ge dig en så tydlig förståelse som möjligt för hur dina personuppgifter behandlas.
 • Vi kommer att främja de rättigheter som privatpersoner ges i den allmänna dataskyddsförordningen, inklusive rätten att få tillgång till och/eller ta bort personuppgifter på begäran.
 • Dessa rättigheter kan utövas av alla Indeeds användare globalt.
 • Vi kommer att stå fast vid vår strategi om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard genom att konsekvent tillämpa sekretessprinciperna i den allmänna dataskyddsförordningen och införa ett sekretessfrämjande arbetssätt för hur vi bygger och hanterar våra produkter och tjänster.

Vad är CCPA?

Den 1 januari 2020 introducerade Kaliforniens lagstiftande församling California Consumer Privacy Act (CCPA).  CCPA är det första ramavtalet i sitt slag för skydd av privatlivet i USA och medför en ny standard för transparens hos företag som samlar in personuppgifter från invånare i Kalifornien.  Bland annat ger CCPA Kaliforniens invånare nya konsumenträttigheter när det gäller att få åtkomst till och radera personuppgifter som har samlats in av företag, och det omdefinierar hur företag måste redogöra för vissa överföringar av personuppgifter för invånare i Kalifornien.

Vad gör Indeed för att följa CCPA?

Indeed har vidtagit en rad åtgärder för att uppfylla den nya lagen, och andra lagar, genom att utöka Indeeds befintliga ramavtal för skydd av privatlivet. Bland annat har vi:

 • utökat transparensen i Indeeds heltäckande Sekretesspolicy med en ny sammanfattning, som kortfattat beskriver vilka uppgiftstyper som Indeed samlar in och hur företaget använder och lämnar ut uppgifterna 
 • öppnat ett nytt Sekretesscenter som ger användare ytterligare kunskap om förhållandet mellan Indeed och de enheter och varumärken som företaget samarbetar med; 
 • utökat infrastrukturen för förfrågningar kring Indeeds konsumenträttigheter med ett nytt formulär och ett avgiftsfritt telefonnummer för förfrågningar, samt förbättrat kartläggningen av uppgifter
 • integrerat nya länkar på Indeeds webbplats för att återspegla CCPA:s definitioner och reglering av ”försäljningen” av användares uppgifter.

I avsnitt 13 av Indeeds Sekretesspolicy finns mer information för invånare i Kalifornien.

Överför Indeed uppgifter på något sätt som kan räknas som en ”försäljning” enligt CCPA?

Se vår förklaring här.

Hur hanterar Indeed överföringar av personuppgifter inom EU?

Indeed hjälper människor att hitta jobb med ett system som är utformat och utvecklat i USA. Vårt arbete med att hjälpa människor att hitta de jobb de vill ha innebär oundvikligen att våra användares personuppgifter skickas från EU och Schweiz till USA och andra länder. Indeed använder olika föreskrivna rättsliga mekanismer för att säkerställa att fullgott skydd ges till sådana personuppgifter när de överförs till länder utanför EU.

Indeed Ireland överför till exempel vissa personuppgifter från EU och Schweiz till Indeed Inc. i USA. Indeed Inc. uppfyller bestämmelserna i ramavtalet för skydd av privatlivet mellan EU och USA samt mellan Schweiz och USA gällande insamling, användning och bevarande av personuppgifter som skickas från EU:s medlemsländer och Schweiz till USA. Indeed Inc. har intygat att principerna om skydd av privatlivet i fråga om principerna om meddelande, valmöjlighet, ansvar för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, ändamålsbegränsning, tillgång, rättsmedel, genomförande och ansvar efterföljs. Mer information om Indeed Incs efterlevnad av ramavtalet för skydd av privatlivet finns i avsnitt 11 i vår Sekretesspolicy. Klicka här för att läsa mer om ramavtalet för skydd av privatlivet. Mer information om vår certifiering hittar du här.

Dessutom utförs Indeed Irelands överföringar i enlighet med ramavtalet för skydd av privatlivet också i enlighet med de avtal som inbegriper det gällande skyddet i kapitel V (och artikel 28, där tillämpligt) i den allmänna dataskyddsförordningen. Det inkluderar EU:s krav på dataskydd som säkerställer tillräckligt skydd vid sådana personuppgiftsöverföringar.

Vilken information överför Indeed till tjänsteleverantörer?

Vi kan komma att använda tredjeparter för att utföra tjänster i anslutning till vår verksamhet, för att förbättra Webbplatsen och våra tjänster, produkter och funktioner, för att skydda våra användare och bättre förstå deras behov och för att optimera tjänsterna och användarnas upplevelse. Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till personuppgifter medan de utför dessa tjänster, vilket kan involvera överföring av sådana personuppgifter till andra länder. Sådana överföringar görs endast för de syften som anges i avsnitt 4, 5 och 9 i den här Sekretesspolicyn, i den mån det är tillämpligt och nödvändigt. Dessa företag måste även behandla personuppgifter i enlighet med den här Sekretesspolicyn, och i enlighet med alla tillämpliga lagar som gäller för sådana överföringar samt all behandling som utförs av tredjeparter gällande sådana personuppgifter.

Det gör vi av flera skäl, exempelvis: för att göra förbättringar i tjänsterna som vi erbjuder dig, för att upprätthålla kvaliteten och skydda användarna, för att underlätta betalningar (om tillämpligt), för att tillåta användarinloggning genom tredjepartskonton eller för att förstå och optimera våra användares kundresa.

Vilken information delas med tredjeparter när Indeeds app är installerad?

I syfte att tillhandahålla vissa tjänster och ge stöd för annonsspårning kan begränsade användaruppgifter komma att delas med vissa tjänsteleverantörer när du installerar, laddar ned eller använder Indeeds app. Detta kan omfatta din IP-adress eller annan unik identifierare samt händelseuppgifter relaterade till installationen av Indeeds app.

Detta kan göras i olika syften, exempelvis för att underlätta för användare att logga in genom tredjepartskonton. Syftet kan också vara att hjälpa Indeed att förstå och optimera hela kundresan för våra användare, genom att hjälpa oss att: (i) förstå hur användare kommer till Indeed, (ii) bättre mäta resultatet av våra annonser, och (iii) förstå när en användare går in på Indeed genom olika enheter.

När du hämtar eller installerar en Indeed-app bekräftar och accepterar du att dina personuppgifter kan komma att överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du samtycker även till Indeeds Cookiepolicy, Sekretesspolicy och Användarvillkor, samt till att du är informerad om att du kan utnyttja dina rättigheter när som helst enligt beskrivningen i avsnitt 10 av denna Sekretesspolicy, däribland rätten att motsätta sig användning i berättigat intresse för marknadssyften.

Några exempel på tekniker som kan ge stöd till det här beteendet är pixlar, JavaScript-kodfragment eller cookies.

Hur kan privatpersoner begära åtkomst till personuppgifter?

Indeeds användare kan få åtkomst till de flesta av sina personuppgifter på Indeeds webbplats. 
Om du har frågor eller invändningar uppmuntrar vi dig att kontakta oss här.  Du kan även lämna in en formell begäran om åtkomst till personuppgifter som Indeed har om dig. Den här processen beskrivs i avsnitt 10.4 i vår Sekretesspolicy.

Hur kan privatpersoner begära att personuppgifter raderas?

Indeed-användare kan ändra och uppdatera nästan alla sina personuppgifter som Indeed har på webbplatsen och om du har frågor eller invändningar uppmuntrar vi dig att kontakta oss här. Alternativt kan du lämna in en formell begäran om att radera personuppgifter som Indeed har. Den här processen beskrivs i avsnitt 10.5 i vår Sekretesspolicy.

Hur kan privatpersoner utöva andra rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)?

Indeed-användare kan begära att få utöva rätten att korrigera sina personuppgifter eller rätten att begränsa eller motsäga sig behandlingen av sina personuppgifter. Om du vill göra en sådan begäran får du gärna kontakta oss här, eller på det sätt som anges i avsnitt 10.1 och 10.2 i vår Sekretesspolicy.

Hur avslutar jag prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden från Indeed?

Om du vill avanmäla dig från att få specifik e-post med marknadsföring från Indeed kan du klicka på Avprenumerera på denna e-post (eller en liknande åtgärd) där det är tillämpligt. Observera att detta enbart kommer att avanmäla dig från marknadsföringsmeddelandet i fråga.

Om du vill justera alla dina jobbevakningar kan du klicka på Hantera mina prenumerationer (eller liknande åtgärd) för att justera dina prenumerationer. Du kan också komma åt och justera dina prenumerationer (för jobbevakningar, rekommenderade jobb och andra meddelanden) från ditt kontos kontrollpanel eller kontakta Indeeds kundsupport för att göra det.

Du kan också avanmäla dig från alla marknadsföringsmeddelanden eller dra tillbaka ditt samtycke från all samtyckesbaserad behandling genom att skicka e-post till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-post). Ange i meddelandet vilka aktiviteter du vill avanmäla dig från eller som du inte längre vill ge ditt samtycke till. Vi kommer att uppfylla din begäran så snart det är praktiskt genomförbart och i enlighet med tillämpliga lagar.

Observera att vi fortfarande kan skicka andra meddelanden till dig, t.ex. administrativa meddelanden.

Hur länge sparar Indeed personuppgifter?

Indeed sparar personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för det syfte som de samlades in eller hanterades, vilket anges i vår Sekretesspolicy, eller för att uppfylla rättsliga krav. Handlingar som specificerar en affärstransaktion och/eller en affärsförbindelse sparas till exempel i enlighet med gällande lagar. När de personuppgifter vi lagrar inte längre behöver sparas av anledningarna som anges ovan tar Indeed bort sådana personuppgifter i enlighet med lagstadgade krav. 

Vilka säkerhetsåtgärder har Indeed vidtagit?

Indeed strävar efter att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, utlämning och förstörelse eller oavsiktlig förlust av personuppgifter under Indeeds kontroll, även om ingen metod för internetöverföring eller elektronisk lagring är 100 % säker.  Rutinerna som Indeed följer varierar beroende på uppgifternas natur, kontexten där de bearbetas, vilka risker som kan uppstå samt vilken teknik som är tillgänglig.

När det gäller dataöverföringar är Indeed Inc. certifierat i enlighet med skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och företaget följer gällande principer för skydd av privatlivet. Företaget uppfyller även alla krav i den allmänna dataskyddsförordningen gällande överföring av personuppgifter till Indeeds samarbetspartners och till tredje part.

Om du vill ha mer information om våra åtgärder och råd om vad du själv kan göra för att hålla din information säker när du söker jobb, är du välkommen att besöka vår sida om Säkerhet.

Påverkar den allmänna dataskyddsförordningen min användning av Indeed CV?

CV:n som anges som ”offentliga” kommer även fortsättningsvis att vara tillgängliga i sin nuvarande form så som beskrivs i våra användarvillkor. Indeed har gjort de nödvändiga ändringar som beskrivs ovan för att säkerställa att databehandling sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och våra användares rättigheter.

Följer Indeed internationella regler för sekretess? 

Indeed tar sina användares sekretess på största allvar och vi investerar stort i arbetet med att skydda dina personuppgifter. Detta innebär bland annat att vi noga följer utvecklingen av internationella regler för sekretess och bemödar oss om att följa reglerna. Vi uppskattar det förtroende som jobbsökare ger oss för att hjälpa dem att söka jobb, och som arbetsgivare ger oss för att hjälpa dem att hitta förstklassiga sökande. Vår Sekretesspolicy beskriver hur vi arbetar för att bibehålla detta förtroende och skydda våra användares uppgifter.

Var hanteras merparten av Indeeds GDPR-frågor?

Såsom anges i Indeeds Sekretesspolicy, skickas personuppgifter för våra europeiska jobbsökare och arbetsgivare till Indeed Ireland Operations Limited (”Indeed Ireland”). Merparten av Indeeds frågor gällande GDPR hanteras i Irland och vår huvudtillsynsmyndighet är den irländska dataskyddskommissionen.

Vad har Indeed, från ett sekretessperspektiv, gjort för att förbereda sig för Brexit?

Indeed har vidtagit åtgärder för att säkerställa att företagets personuppgifter fortsätter att vara skyddade. Bland annat har Indeed introducerat dataöverföring och behandlingsavtal där så är lämpligt för att skydda överföringar av personuppgifter till Storbritannien om lagstiftningen där skulle komma att skilja sig från informationsskyddet inom EU.