Vad är en tillsvidareanställning?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 16 november 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

När du söker jobb ser du att det finns olika typer av anställningsformer. En typ är tillsvidareanställning, som ibland också kallas fast anställning. Villkoren för en tillsvidareanställning skiljer sig från villkoren för en tidsbegränsad anställning på flera sätt. I denna artikel kommer vi att gå igenom villkoren för anställningsformen och hur den kan skilja sig från en visstidsanställning.

Vad är en tillsvidareanställning?

En tillsvidareanställning är en anställningsform där en enskild individ arbetar för en enskild arbetsgivare. Huvudskillnaden mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning antyds redan av själva termerna. En tillsvidareanställning har inget slutdatum, medan en tidsbegränsad anställning gäller under en viss period.

En tillsvidareanställning kan, precis som en tidsbegränsad anställning, vara både på hel- och deltid. I båda fallen brukar en deltidsanställning anges som en andel av en heltidsanställning, till exempel ”50 procent av heltid”.

Det finns flera fördelar med en tillsvidareanställning jämfört med en tidsbegränsad anställning. Här vill vi dock påpeka att skillnaderna mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning inte behöver vara så stora på den svenska arbetsmarknaden, eftersom de till stor del styrs av kollektivavtal mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Gränserna för villkoren är inte alltid så tydliga, och vill du vara säker på vad som gäller bör du alltid kontrollera vad som gäller i kollektivavtalet för din bransch. Här är några exempel på fördelar med att vara tillsvidareanställd:

 • Betald ledighet
  Alla som har en anställning har rätt till fem veckors semester, men har du en tillsvidareanställning kan du också ha rätt till betald ledighet i vissa andra fall. Det kan handla om betald ledighet vid till exempel sjukdom eller dödsfall inom familjen, om du ska flytta eller fyller 50 år. Rätten till kortare ledigheter varierar beroende på kollektivavtal. Du har också rätt till obetald ledighet under längre perioder, så kallad tjänstledighet, som kan utnyttjas för till exempel studier, om du vill starta eget eller prova ett annat jobb. I Indeeds karriärguide kan du läsa mer om tjänstledighet. Vi vill dock återigen påpeka att villkoren för ledighet, oavsett anställningsform, påverkas av det framförhandlade kollektivavtalet.

 • Utökat försäkringsskydd
  Trots att du är alltid är försäkrad genom din arbetsgivare, oavsett anställningsform, kan arbetsgivaren välja att ge dig som tillsvidareanställd bättre försäkringsvillkor. Det kan till exempel vara en privat sjukförsäkring.

 • Bättre pensionsvillkor
  Både som tillsvidareanställd och vid tidsbegränsad anställning betalar din arbetsgivare in tjänstepension, förutsatt att arbetsplatsen har ett kollektivavtal. Men om du är tillsvidareanställd kan din arbetsgivare välja att ge dig bättre villkor. Du kan till exempel få bättre pensionsvillkor som en del av din ersättningsnivå.

 • Bättre karriärutveckling
  Många företag utbildar kontinuerligt sin fasta personal, vilket är något du kan dra nytta av. Dels kan det hjälpa dig att göra en intern karriär hos din arbetsgivare, dels kommer det att göra ditt arbete roligare. Och glöm inte, kunskap är något alla arbetsgivare efterfrågar!

 • Möjlighet att avancera
  Som tillsvidareanställd, speciellt på en större arbetsplats, har du ofta möjlighet att avancera. Det finns många exempel på personer som börjat med mindre kvalificerade uppgifter och sedan fått mer och mer ansvar på högre positioner. För dig som är relativt ny på arbetsmarknaden är detta verkligen en fördel.

 • Möjlighet att bygga upp ett nätverk
  Eftersom du träffar samma personer varje dag, ofta på samma plats, kommer det att vara enkelt för dig att skapa professionella och personliga relationer. Ta vara på det! Inte bara för att det är roligt att ha trevliga arbetskamrater utan också för att de kan hjälpa dig i din karriär. De kan berätta för dig om olika utvecklingsmöjligheter och ni kan hjälpas åt att skapa framgång för varandra och företaget.

 • Förutsägbara arbetsuppgifter
  En del människor tycker om att själva styra sin tid och vara flexibla, medan andra tycker om att jobba efter en fast rutin. Hör du till den första kategorin kanske du ska fundera på att bli frilansare, men gillar du rutiner och fasta arbetsuppgifter så är en tillsvidareanställning något för dig. Att ha bestämda arbetstider och bestämda arbetsuppgifter är något som förenklar vardagen för många. Det gör det enklare att skapa en balans mellan arbete och fritid.

 • En känsla av trygghet
  Eftersom din anställning inte har något slutdatum kan du känna dig säker på att du har ett jobb att gå till varje dag. Du kommer också att kunna känna en större ekonomisk frihet, eftersom du vet att lönen kommer in på ditt konto varje månad. Det kommer att vara enklare för dig att spara för framtida behov och du kan ta dig an större ekonomiska åtaganden, till exempel att låna pengar. Många banker kräver tillsvidareanställning för att bevilja lån för att köpa bostad.

Två olika typer av anställningsformer

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) finns det bara två anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Alla andra former av anställningar är varianter av dessa. Till exempel är vikariat en variant av en tidsbegränsad anställning och en provanställning en tidsbegränsad anställning avsedd att leda fram till en tillsvidareanställning. Den stora skillnaden är som vi redan nämnt att tillsvidareanställningen inte har något slutdatum, medan den tidsbegränsade har det. Skillnader i förmåner och villkor styrs av anställningsavtalet och kollektivavtalet.

Provanställning

En tillsvidareanställning kan, men måste inte, inledas med en provanställning. En provanställning är en typ av tidsbegränsad anställning som är avsedd att leda till en tillsvidareanställning. Enligt LAS får den vara i maximalt sex månader. Om du är provanställd har både du och arbetsgivaren rätt att när som helst avbryta anställningen. Om provanställningen har passerat sista datum utan att den har avbrutits eller sagts upp övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Ditt anställningsavtal och grunder för uppsägning

På anställningsavtalet ska anställningsformen uppges och den kan vara tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning (till exempel ett föräldravikariat) eller provanställning. Är det en tillsvidareanställning ska uppsägningsvillkoren anges, är det en tidsbegränsad anställning ska anställningens slutdag finnas med och är det en provanställning ska tiden för provperioden anges. Notera att villkoren för anställningsformer också kan regleras av ett eventuellt kollektivavtal.

På anställningsavtalet ska alltså även villkoren för uppsägning anges. Är du tillsvidareanställd på en arbetsplats som regleras av kollektivavtal har du 1–3 månaders uppsägningstid beroende på avtal. Har du inget kollektivavtal är uppsägningstiden enligt LAS en månad – förutsatt att du och din arbetsgivare inte har avtalat annat.

För att en arbetsgivare ska kunna avsluta en anställning krävs vad som kallas för ”saklig grund”. Det innebär att om en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om det kan den anställda sägas upp. Arbetsgivaren är alltså skyldig att göra den anställda uppmärksam på att beteendet inte är acceptabelt. Att en anställd missköter sig, till exempel genom samarbetssvårigheter, inkompetens eller dåliga prestationer, kan vara skäl till uppsägning.

Som anställd kan man också bli uppsagd på grund av arbetsbrist, som kan vara en följd av till exempel omorganisation, nedläggning eller förändrad affärsinriktning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren förhandla med berörda fackförbund. Uppsägningar av denna typ styrs av turordningsreglerna i LAS och sker enligt principen ”sist in – först ut”. Arbetsgivaren och fackförbundet måste också ta hänsyn till vad de kommit överens om i kollektivavtalet.

Vad är ett kollektivavtal?

Vi har flera gånger i artikeln nämnt begreppet kollektivavtal, men vad innebär det? Ett kollektivavtal är ett avtal mellan å ena sidan en arbetstagarorganisation, å andra sidan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare. I avtalet regleras sådant som löner, arbetstider, ledighet, semester och andra anställningsvillkor. Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla parter. En väldigt stor del av villkoren på den svenska arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal.

Kollektivavtalet anger en miniminivå, det är alltså fullt möjligt för arbetsgivare att erbjuda sina anställda villkor som är bättre än de som anges i avtalet. Även om du själv inte är medlem i ett fackförbund omfattas du av det om det företag du är anställd på har slutit ett kollektivavtal.

Vad är lagen om anställningsskydd (LAS)?

I det föregående stycket redde vi ut begreppet kollektivavtal och vi avslutar artikeln med några rader om lagen om anställningsskydd, som i dagligt tal brukar kallas LAS. Lagen antogs i sin nuvarande form av riksdagen 1982 och har sedan dess kompletterats. Lagen om anställningsskydd reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och innehåller regler för bland annat anställningsformer, uppsägningar (till exempel tidigare nämnda turordningsregler) och pension. Lagen är tvingande, men undantag kan göras genom villkor framförhandlade i kollektivavtal.

Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Utforska fler artiklar