En djupguide om föräldraledighet

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 18 november 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Föräldraledighet – vad betyder det? Hur många dagar har du rätt till och hur hög blir din ersättning? Vilka rättigheter och skyldigheter har föräldralediga? I den här artikeln tittar vi närmare på vad som gäller för föräldraledighet.

Bäst i världen på föräldraledighet

Med 480 föräldradagar, och 90 vikta åt respektive förälder, toppar Sverige listan över de länder som har lagstadgad föräldraledighet. På andra plats kommer Danmark. Sveriges familjepolitik är den mest generösa i världen, visar en ny rapport från Unicef. Utöver föräldraledigheten har Sverige även högt barnbidrag, 1 250 kronor i månaden. Vid denna typ av jämförande undersökningar tittar man på faktorer som utbildningssystem, hälso- och sjukvård, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och ekonomisk jämlikhet. Sveriges jämställda föräldraförsäkring lyfts särskilt fram i rankningen av var det är bäst att uppfostra barn.

Föräldraförsäkring – vad innebär det?

Föräldraledighetslagen (1995:584) är den lag som styr föräldraledigheten och vem som omfattas av den. Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara ledig när du fått barn, oavsett vad du har för anställningsform eller sysselsättningsgrad.

En arbetstagare som blir förälder har rätt till ledighet från sin anställning enligt lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

Med förälder likställs följande personer:

  1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,

  2. förälders sambo,

  3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,

  4. någon som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och

  5. någon som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnad om barnet (familjehemsförälder).

Bestämmelser om förbud mot diskriminerande behandling av arbetssökande och arbetstagare finns i 16 §.
Lag (2018:1953).

Vad säger lagen om olika typer av ledighet?

Föräldraledighetslagen är tydlig med vad som gäller för olika typer av ledighet:

Mammaledighet
Kvinnor har rätt till hel ledighet minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Du har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Denna ledighet behöver inte förenas med att föräldrapenning betalas ut.

Hel föräldraledighet
Som förälder har du rätt till hel ledighet (med eller utan föräldrapenning) tills barnet blivit 18 månader. Efter det har du rätt till hel ledighet under förutsättning att du då har hel föräldrapenning. Du har rätt att ta ut ledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den över högst tre perioder per år. Vill du göra en annan uppdelning av föräldraledigheten ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om.

Delledighet med föräldrapenning
Som förälder har du rätt till förkortning av din normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel om du lyfter föräldrapenning i motsvarande mån. Här ska arbetsgivaren försöka ta hänsyn till vad som fungerar bäst för dig.

Delledighet utan föräldrapenning
Du har också, oavsett föräldrapenning, rätt att förkorta din normala arbetstid (100 %) med högst 25 %. Det innebär att du med stöd av denna regel får jobba lägst 75 % tills barnet fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Ledighet för tillfällig vård av barn – VAB
Under den tid som du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan har du rätt till ledighet för vård av barn.

Hur mycket får jag i föräldrapenning?

Enligt beslutande myndighet, som är Försäkringskassan, kan du få föräldrapenning

  • om du är förälder till barnet eller har vårdnad om barnet

  • om du är gift eller sambo med barnets förälder

  • om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete

  • om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här

  • om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Föräldrapenning – grundersättning

Nivån på ersättningen motsvarar knappt 80 % av din inkomst upp till detta tak, maximalt cirka 30 360 kr i månaden. Du har även rätt till föräldrapenning under ytterligare tre månader, men nivån är då endast 180 kr per dag.

Din föräldrapenning grundar sig på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Den ligger på knappt 80 % av din inkomst. Ett exempel: Om du haft en årslön på 240 000 kr blir din föräldrapenning drygt 500 kr per dag. Men tjänar du till exempel 475 000 kr om året baseras din SGI på 80 % av 443 000 kr, som är taket som gäller just nu. Observera att detta gäller veckans alla dagar. Du kan alltså få föräldrapenning även under helger.

Har du inte arbetat så länge (normalt 240 dagar) att du kan få en föräldrapenning som baseras på inkomst får du ersättning på grundnivå. I dagsläget innebär detta 250 kr per dag.

Du betalar skatt på din föräldrapenning, precis som på sjukersättning och inkomst. Skatten ligger normalt runt 30 %. Föräldrapenningen betalas ut i slutet av varje månad.

Hos Försäkringskassan finns en räknesnurra som på bästa sätt hjälper dig och din eventuella partner att planera in ledighet.

Föräldralön

Du får knappt 80 % av din sjukdomsgrundande inkomst, SGI, om du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan. Och maximalt 1 012 kr per dag. Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du i princip alltid rätt till en extra föräldralön. Det är en extra lön från din arbetsgivare utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av, och hur länge du har varit anställd.

Frågor om rätt till föräldralön och hur du gör för att anmäla detta kan din HR-avdelning svara på. Det är viktigt att du kommer ihåg att anmäla detta, då utbetalning inte sker automatiskt. Den kommer i efterhand.

Du måste ansöka om föräldrapenning

När du och din partner fick reda på att ni var gravida gjordes en undersökning hos en barnmorska som gav er ett intyg. Detta intyg om graviditet fungerar som en första anmälan om föräldrapenning.

När barnet är fött och den andra föräldern så småningom vill ta ut föräldrapenning, behöver ni göra en ny ansökan. Detsamma gäller om någon av er arbetar en period och sedan vill återuppta föräldrapenningen.

Du anger i förväg vilka dagar du vill ha ersättning för och på vilken nivå (hel föräldrapenning, tre fjärdedels, halv, en fjärdedel eller en åttondels).

Ledig innan barnet kommer

Det viktiga är att du som är gravid utgår från vad du orkar med. Vissa blir sjuka, orkeslösa och oroliga. Andra jobbar in i sista stund. Vi är alla olika. Tiden du är havande är några månader av ett helt yrkesliv. Så känn efter.

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning.
Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds. Detta gäller även när ni besöker mödravården och det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen och fram till förlossningsdagen.

Anmäl din föräldraledighet i god tid till din arbetsgivare

Du ska anmäla din föräldraledighet till din arbetsgivare minst två månader innan, eller så snart som möjligt. Om du arbetar inom kommun eller regioner ska anmälan ske tre månader innan föräldraledigheten. Du ska då också ange hur länge du planerar att vara ledig.

Efter föräldraledigheten

Under åren i livet du förväntas arbeta som mest, ta steg framåt i din karriär och etablera dig på arbetsmarknaden ska du samtidigt få barn. Det är mycket som händer samtidigt. Du vill ha samma möjligheter när du kommer tillbaka från föräldraledigheten. Du har rätt att inte bli förbigången, vare sig lönemässigt eller om det blir uppsägningar under ledigheten. Men verkligheten kan se annorlunda ut. Därför är det viktigt att du planerar, så att detta blir det mest fantastiska som hänt dig. Och att du kommer tillbaka och kan fortsätta utvecklas på arbetsmarknaden. Planera med din chef.
För att du ska kunna påverka din situation, och behålla och utveckla din kompetens under föräldraledigheten, bör du ha ett planeringssamtal med din chef inför ledigheten.
Din lön ska revideras under den årliga lönerevisionen när du är föräldraledig. Diskutera även detta innan du går på föräldraledighet, om hur och när lönesamtalet ska genomföras.

Föräldraförsäkringen firar 45 år, 2021

För 45 år sedan infördes föräldraförsäkringen. Den ersatte moderskapsförsäkringen som endast riktade sig till mammor. I och med föräldraförsäkringen kunde båda föräldrarna vara hemma med sina barn. Det är något som verkligen främjar jämställdhet och möjliggör framför allt för kvinnor att hålla jämnare steg i karriärs- och löneutvecklingen.

När föräldraförsäkringen infördes 1974 tog män ut 0,5 % av försäkringen. I slutet av 2018 tog män ut 29 % av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 71 %.

Nu är du mer förberedd inför ditt nya liv. Vi hoppas att du haft nytta av vår guide.

Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Utforska fler artiklar